Het kort - hellingen.

Vaartuigen met een ledig gewicht van 12.000 kilogram of meer en / of een grotere breedte dan 4.10 meter komen niet voor hellingfaciliteiten in aanmerking.

Als de havenmeester / hellingcommissie eraan twijfelt of een schip wel echt minder weegt dan 12 ton wordt er pas gehellingd nadat de schipper een deugdelijk bewijs van het gewicht heeft overlegd Als de schipper gelijk blijkt te hebben en de boot dus inderdaad minder dan 12 ton weegt, zal de vereniging de kosten van het wegen betalen. Maar let wel, hierover moet vooraf met ons worden afgestemd. Het bestuur bepaalt welke weegbewijzen worden geaccepteerd. Als u wilt laten wegen bij een bedrijf waar geen officiële weegbrief wordt afgegeven maar wel een betrouwbare weging kan geschieden, is het bijvoorbeeld denkbaar dat iemand van het bestuur als getuige meegaat.

Het kort hellingen is gemaximeerd op drie weken.
Het bestuur kan op verzoek van de betrokkene een langere duur toestaan en dan nadere voorwaarden stellen.

Wat wel en niet is toegestaan tijdens het kort hellingen.
Tijdens het kort hellingen kunt u het onderwaterschip afspuiten, schuren en schilderen. Los zittende verf en kale plekken mag u behandelen (schrapen, borstelen) mits er afdekzeilen zijn aangebracht. Het is zeker niet de bedoeling dat u het gehele onderwaterschip kaal maakt. Daar is de normale winterberging voor. Het schuren en schilderen van de scheepshuid tot aan het gangboord. Het schuren en / of schilderen van de opbouw boven het gangboord is tijdens het kort hellingen niet toegestaan.

Alle las en slijpwerkzaamheden zijn vanaf 1 maart tot en met het eerste nieuwe hellingweekend verboden. Alleen in noodgevallen wordt hierop een uitzondering toegestaan. Zo'n uitzondering wordt door het bestuur(= havencommissaris) samen met de havenmeester gemaakt. Er is dan een verplichting om af te dekken net zoals in de normale winterberging op de wal
(zie het havenreglement paragraaf 5 lid 5.).


De zorg voor het milieu.
De bij werkzaamheden aan een schip vrijkomende zaken die naar het oordeel van de havenmeester belastend voor het milieu kunnen zijn (olie, verfresten, e.d) dienen te worden opgevangen, zo mogelijk met behulp van een zeil, en aan het einde van iedere dag te worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde tanks in het milieuhok. Scheepsafval, anders dan hiervoor bedoeld, kan in de vuilcontainer worden gedeponeerd. Het gebruik van de container voor ander afval is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om gebruikte en te gebruikten materialen die naar het oordeel van de havenmeester belastend voor het milieu kunnen zijn ( verfblikken, kwasten, e.d) bij afwezigheid in de open lucht te laten staan.

Schade en aansprakelijkheid.
Elk schip dat zich in de haven of op het haventerrein bevindt dient tot een afdoende bedrag te zijn verzekerd tegen het geldelijke gevolg van  wettelijke aansprakelijkheid.
De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, hoe dan ook ontstaan, toegebracht aan leden of gebruikers der haven en hun bezittingen. De eigenaar van een schip is aansprakelijk voor alle schade aan eigendommen van de vereniging of anderen, die wordt veroorzaakt door personen die werkzaamheden aan of ten behoeve van zijn schip verrichten.

Sancties.
Als zwaar vergrijp wordt beschouwd ieder handelen of nalaten waardoor de handhaving of verlenging van een aan de vereniging verleende vergunning in gevaar komt. Een ieder, niet lid zijnde, die hieraan schuldig wordt bevonden kan door het bestuur (zonder waarschuwing vooraf) voor altijd de toegang tot het haventerrein worden ontzegd. Tegen een lid kan
(eveneens zonder waarschuwing) het bepaalde in paragraaf 3.08 van het Huishoudelijk Reglement worden ingeroepen.
Als zwaar vergrijp wordt eveneens beschouwt ieder handelen of nalaten waardoor risico ontstaat voor de veiligheid van anderen.

Het bestuur.

PS Het korthellingen formulier is alleen te verkrijgen bij de havenmeester of in het clubhuis.

Copyright 2014W.S.V. HAIRT-hILLE